Codi Ètic

1. Ara, el Palau és una candidatura d’independents amb vocació de servir al poble i al país.

2. En el cas que la nostra llista governi, ens comprometem a renovar el cap de llista després de dues legislatures com a màxim, per salut democràtica.

3. No acumularem diferents càrrecs públics al mateix temps que no siguin conseqüència directa de la representativitat que se’n derivi en d’altres institucions, o que representin un conflicte d’interessos.

4. Totes les retribucions que rebrem de l’administració pública les posarem cada any en coneixement de tothom.

5. En les nostres propostes actuarem amb el màxim de consens possible a través del diàleg, la transparència i el respecte en el debat polític entre les diverses parts implicades per tal de trobar les millors solucions pel bé comú. Ho volem aconseguir escoltant tothom i conciliant interessos perquè els recursos públics de l’Ajuntament siguin utilitzats exclusivament en pro de l’interès general.

6. Treballarem amb els diferents grups polítics que obtinguin representació al consistori per tal de ser còmplices en els grans acords a favor del poble i del país, especialment en els projectes que necessitaran més d’una legislatura per materialitzar-se .

7. No farem ús d’informació privilegiada a la que tinguem accés per la nostra condició de càrrecs electes en benefici personal o d’altres que no siguin els generals del poble.

8. No acceptarem regals, ni tractes de favor, ni cap intromissió que pretengui condicionar decisions en benefici de persones, empreses, institucions, o entitats alienes a l’Ajuntament del Palau d’Anglesola.

9. En la contractació de personal, concursos públics, prestació de serveis, licitacions... seguirem de manera escrupolosa els criteris tècnics i legals vigents, i ens comprometem a acordar unes condicions de treball justes.

10. Agafem el compromís de ser lleials a les grans decisions que en clau de país haguem de prendre amb coratge, determinació i consens per tal de defensar els nostres Drets Nacionals.

11. Anualment farem balanç públic del compliment del nostre programa electoral i activarem mecanismes que permetin avaluar-lo i deixar-ne constància.

12. Pel que fa a les persones, col·lectius, pobles i Nacions subscrivim la Carta Internacional de Drets Humans.

13. Ens comprometem a complir aquest codi ètic, així com a ampliar-lo en la mesura que la realitat en l’administració local ens faci detectar noves mancances o riscos ètics, i per fer-ho possible crearem la figura que n’assumeixi la responsabilitat.